Hierarkia e nevojave

Hierarkia e nevojave
Hierarkia e Maslow-it përmban pesë nivele:
1: Nevoja fiziologjike (ushqim, ujë, ajër, banesë etj.)
2: Nevoja për siguri dhe mbrojtje
3: Nevoja sociale (shoqëri, pranim, dashuri)
4: Nevoja për vetë-respektim (identifikim, vlerësim)
5: Nevoja për vetë-realizim (të bëhesh ai që mund maksimalisht të bëhesh)
Në ambjentin e punës komandantët duhet të shqetësohen për tre nivelet e para. Puna dhe kushtet e punës duhet të përmbushin tre nivelete e para, por vetëm punonjësit më të mirë do të përpiqen për nivelin e katërt dhe madje dhe për atë të pestin.