Është njerëzore kërkim falja!

Thuhet: “Të gabosh është njerëzore dhe të falësh është hyjnore”. Të dy pjesët e kësaj deklarate janë shumë të vërteta. Pavarësisht se sa shumë përpiqen qeniet njerëzore, ata ende shkelin kundër të tjerëve dhe kanë vazhdimisht nevojë për falje.
Islami flet për dy elementë të faljes: a) faljen e Zotit; b) Falja njerëzore.
Ne kemi nevojë për të dy sepse bëjmë gabim në marrëdhëniet tona me Perëndinë, si dhe në marrëdhëniet tona me njëri -tjetrin.