E gjitha ka të bëjë me Dashurinë..!

E gjitha ka të bëjë me Dashurinë

“Nuk është e mundur që dikush të pretendojë se e do Isaun dhe të urrejë myslimanët, as nuk është e mundur që dikush ta quajë veten musliman dhe të mos e do Isaun-Jezusin.

M’u deshën vite për të kuptuar që rruga e drejtë drejt Zotit kalon përmes dashurisë. Dikush duhet të zgjedhë midis të qenit egoist ose vetëmohues. Zgjedhja e parë bën që dikush të humbet, ndërsa zgjedhja e fundit të çon më pranë Zotit.

Për ta dashur Zotin, duhet ta duash të afërmin tënd. Kjo është pika e fillimit në një rrugë për një jetë të frytshme. ”

It is all about Love

“It is not possible for one to claim to love Jesus and to hate Muslims, nor is it possible for one to call himself a Muslim and not to love Jesus.

It took me years to realize that the straight path towards God goes through love. One has to choose between being selfish or selfless. The first choice leads one to be lost, while the last choice leads you closer to God.

To love God, you have to love your neighbor. This is the starting point on a path to a fruitful life.”

Safi Kaskas