Detyrat e një qytetari musliman në shtetin jo musliman

1. Përmbushni kontratat tuaja:
Ndër cilësitë e bukura të një muslimani të mirë është respektimi i kontratave dhe mbajtja e premtimeve të tyre dhe respektimi i besëlidhjeve të tyre. Qytetaria është një formë e besëlidhjes dhe ajo duhet të respektohet sapo të jetë bërë. Allahu i Plotfuqishëm tha në Kuranin e Shenjtë:
O ju që besuat! Përmbushni detyrimet tuaja kontraktuale (El-Maidah 5: 1)
2. Bëhuni një musliman praktikues me karakterin dhe mënyrën më të mirë
Profeti i nderuar Muhamedi tha:
Tregoni njerëzve karakterin më të mirë.
3. Përfaqësoni Islamin me urtësi dhe fjalim të bukur.
“Thirrni njerëzit në rrugën e Zotit tuaj me urtësi dhe këshilla të mira dhe arsyetoni me ta me mirësjellje.”
4. Respektoni ligjin e vendit dhe veçanërisht ligjet që kanë të bëjnë për shëndetin, sigurinë dhe sigurinë e publikut si ligji i trafikut, ligji për sigurinë, dhe ligjet që lidhen me përfitimet, etj.
Mosrespektimi i ligjit të tokës shkel mësimet e Islamit.
5. Respektoni traditën, zakonet dhe kulturën e qytetarëve të tjerë ndërsa respektoni sa më shumë dashurinë ndaj gjithë njerëzve.
6. Bëhuni një person konstruktiv në këtë botë dhe jepni gjithmonë kontribute pozitive.
7. Bëhuni më i miri në cilindo profesion që mund të jeni
Profeti Muhamed tha:
“Zoti e do dikë që kur bën një punë, e kryen atë me përsosmëri. “
8. Kujdesuni për mjedisin
Dhe mos mendoni kurrë se mund të abuzoni me të tjerët vetëm sepse nuk janë myslimanë. Kjo do të jetë qartë një tradhti e përgjegjësisë suaj ndaj Zotit, Profetit të dashur, dhe çdo muslimani të ndershëm që jeton në mënyrë të përgjegjshme në secilin vend.