Ata muslimanë që kanë një kompleks superioriteti duhet të ripërtërijnë besimin e tyre.

Ata muslimanë që kanë një kompleks superioriteti duhet të ripërtërijnë besimin e tyre.

Islami ka të bëjë me tregimin e përulësisë ndaj Krijuesit tonë, mëshirës së përulur ndaj vëllezërve dhe motrave tona dhe respektit ndaj të gjithë njerëzve.

Those Muslims who have a superiority complex need to renew their faith.
Islam is about showing humility to our Creator, humble mercy to our brothers and sisters, and respect to all people.

Safi Kaskas