Arabët i kanë djegur librat që flasin për ndryshim intelektual

Arabët i kanë djegur librat që flasin për ndryshim intelektual

Çdo ditë e re më jep prova të mëtejshme se shumë arabë dhe myslimanë janë kundër çdo ndryshimi intelektual, pavarësisht se e kuptojnë se ata janë të falimentuar intelektualisht në këtë kohë. Ata nuk do të lejojnë askënd të hedhë një guralec në idetë e tyre moçalore sepse kanë frikë nga valët që mund të shkaktojë. Atyre u pëlqejnë idetë e trashëguara për Islamin dhe refuzojnë as të diskutojnë ide të reja. Ata janë aq paranojakë për çdo ndryshim në status quo-në e Islamit siç e kuptojnë ata, ata e shohin çdo përpjekje për të futur ide të reja si një përpjekje perëndimore për të korruptuar fenë.

Rreth dhjetë shekuj më parë ata e shpallën Averroesin (Ibn Rushd) heretik dhe i dogjën librat. Ai po shikonte me studentët e tij ndërsa librat digjeshin. Një nga nxënësit e tij po qante dhe Averroes i tha: “O bir, nëse je i trishtuar për librat e djegur, mos e bëj. Idetë kanë krahë dhe mund të fluturojnë tek ata që i vlerësojnë, por nëse qan sepse je i trishtuar për gjendjen e arabëve dhe myslimanëve, duhet ta dish se nëse i kthen oqeanet në lot nuk do të mjaftojnë.

Every new day gives me further proof that many Arabs and Muslims, are opposed to any intellectual change despite realizing that they are intellectually bankrupt at this time. They will not even allow anyone to throw a pebble into their swampy ideas because they are afraid of the ripples that it may cause. They like the inherited ideas about Islam and they refuse even to discuss new ideas. They are so paranoid about any change to the status quo of Islam as they understand it, they see any attempt to introduce new ideas as a Western attempt to corrupt the religion.

About ten centuries ago they declared Averroes (Ibn Rushd) a heretic and burned his books. He was watching with his students while the books were burning. One of his students was crying and Averroes said to him: “Son if you are feeling sad for the burned books, don’t. Ideas have wings and they can fly to those who appreciate them, but if you are crying because you are sad about the state of the Arabs and the Muslims, you should know that if you turn the oceans into tears they won’t be enough.”

Prof. Safi Kaskas