All of a man’s happiness is in his being the master of his selfishness (ego)…

“E gjithë lumturia e një njeriu është në të qenit zot i egoizmit (egos) së tij, ndërsa e gjithë vuajtja e tij është nëse vetja e tij egoiste është zotëria e tij”.

“All of a man’s happiness is in his being the master of his selfishness (ego), while all his suffering is if his selfish self is his master.”
Imam Al-Ghazali