Ai që kërkon dituri është si ai që e kalon ditën e tij duke agjëruar dhe natën e tij duke u lutur.

“Ai që kërkon dituri është si ai që e kalon ditën e tij duke agjëruar dhe natën e tij duke u lutur. Me të vërtetë një kapitull i dijes që një njeri mëson është më mirë për të sesa që ai të ketë aq shumë ar sa një mal dhe t’ia japë të gjitha në rrugën e Zotit.”

“He who seeks knowledge is as one who spends his day fasting and his night praying. Verily a chapter of knowledge that a man learns is better for him than for him to have as much gold as a mountain and give it all away in the way of Allah.”
Muhamedi a.s.