3% e Kuranit, mëson urdhërat dhe ndalesat hyjnore.

3% e Kuranit, mëson urdhërat dhe ndalesat hyjnore. 97% e Kuranit mëson etikën, marrëdhënien midis Zotit dhe njeriut, qëllimin e jetës, moralin, historinë e kombeve në të kaluarën, si të jesh vetëkritik, si të përdoret arsyeja dhe besimi dhe shumë tema të tjera kryesore.

3% of the Qur’an, teaches divine commands and prohibitions. 97% of the Qur’an teaches ethics, the relationship between God and man, the purpose of life, morality, the history of nations in the past, how to be self-critical, how to use reason and faith and many more major themes.